Durant aquest 2015, i dins del procés de millora continua en la comunicació envers els nostres clients i col·laboradors, hem portat a terme l’evolució de la nostra imatge corporativa.