Directrius Estratègiques

Política d’Inversions

Family Office

Balanç Patrimonial

Estratègia Financera

ESTRATÈGIA PATRIMONIAL

Prestació del servei d’assessorament de manera directe al client i/o al gestor extern, participant o no com a conseller independent en consells d’administració del consell familiar, el family office o les societats participades.

Aspectes concrets del servei:

 • Avaluació de directrius estratègiques i suport en la presa de decisions globals

 • Suport en la definició de la política d’inversions i distribució estratègica d’actius (inversió, desinversió i diversificació)

 • Suport al disseny i assessorament durant la creació i el desenvolupament del family office familiar

 • Realització del “balanç patrimonial”: valor, abast i estat actual del patrimoni; inversions; nivells d’apalancament; retorns esperables; factors clau d’èxit, etc.
  • Anàlisi dels punts dèbils / problemàtics / poc rendibilitzats del patrimoni; aportació de solucions.
  • Seguiment periòdic i actualització de l’estat del patrimoni.

 • Assessorament en la gestió del risc: avaluació i determinació dels riscos assumits/a assumir; adaptació patrimonial a conjuntures globals canviants, riscos excessius, etc.

 • Assessorament, seguiment i adaptació de l’estratègia financera global:
  • Selecció, supervisió, negociació i relació amb entitats financeres
  • Assessorament en matèria d’apalancament bancari i re-finançament
  • Assessorament i control/seguiment en la gestió de la liquiditat
  • Valoració de la gestió
  • Consolidació de projectes i de carteres
  • Assessorament i control/seguiment internacional

 • Assessorament, coordinació i control d’equips externs de professionals